.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (New Registration) ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ॥